Doanh nhân

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Những doanh nh&acirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n thế giới, đều c&oacute; chung thi&ecirc;n hướng l&agrave; ham học hỏi, t&igrave;m hiểu kiến thức th&ocirc;ng qua s&aacute;ch vở. V&agrave; việc đọc s&aacute;ch được coi như một khoản đầu tư mang lại nhiều gi&aacute; trị lợi nhuận cho cuộc đời, sự nghiệp v&agrave; danh vọng của bản th&acirc;n. V&agrave; nếu bạn mong muốn trở th&agrave;nh một doanh nh&acirc;n, một nh&agrave; quản trị giỏi, muốn l&agrave;m gi&agrave;u kho t&agrave;ng kiến thức của bản th&acirc;n? Vậy h&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m hiểu nguồn tri thức n&agrave;y th&ocirc;ng th&ocirc;ng qua tủ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n của Bizbooks.</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đối tượng n&agrave;o n&ecirc;n đọc s&aacute;ch doanh nh&acirc;n v&agrave; lợi &iacute;ch n&oacute; mang lại l&agrave; g&igrave;?</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Những c&acirc;u chuyện c&oacute; thật của c&aacute;c doanh nghiệp, lối tư duy mới v&agrave; c&aacute;ch ứng xử của c&aacute;c doanh nh&acirc;n tr&ecirc;n thế giới sẽ gi&uacute;p bạn tiến nhanh tới mục ti&ecirc;u của cuộc đời của sự th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nếu bạn l&agrave; doanh nh&acirc;n, nh&agrave; quản trị hay c&oacute; mong muốn trở th&agrave;nh những nh&agrave; l&atilde;nh đạo của tương lai th&igrave; đều n&ecirc;n đọc những cuốn s&aacute;ch d&agrave;nh cho doanh nh&acirc;n n&agrave;y, ch&uacute;ng l&agrave; những kinh nghiệm vốn kiến thức từ những doanh nh&acirc;n th&agrave;nh đạt nổi tiếng thế giới. Những c&acirc;u chuyện về th&agrave;nh c&ocirc;ng của những kinh nghiệm xương m&aacute;u được t&iacute;ch lũy qua nhiều kh&oacute; khăn sẽ đem đến cho bạn v&ocirc; v&agrave;n th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn tr&ecirc;n con đường th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bản th&acirc;n ch&uacute;ng ta ho&agrave;n thiện hơn mỗi ng&agrave;y, ph&aacute;t triển v&agrave; vững bước tr&ecirc;n c&ograve;n đường. Với tủ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n của Bizbooks bạn sẽ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; v&agrave;n những cuốn s&aacute;ch hay về đề t&agrave;i, tin rằng ch&uacute;ng sẽ l&agrave; những cuốn cẩm nang hữu &iacute;ch gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển hơn mỗi ng&agrave;y.</span></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c doanh nh&acirc;n m&agrave; bạn cũng cần phải đọc những cuốn s&aacute;ch về doanh nh&acirc;n</strong></span></span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">C&oacute; rất nhiều người lầm tưởng rằng chỉ c&oacute; doanh nh&acirc;n mới n&ecirc;n đọc những cuốn s&aacute;ch d&agrave;nh cho doanh nh&acirc;n. Nhưng họ đ&atilde; lầm, bởi lẽ tất cả mọi người đều cần phải đọc n&oacute;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">&nbsp;Những kiến thức được cung cấp từ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; &iacute;ch cho c&aacute;c nh&agrave; quản trị m&agrave; n&oacute; c&ograve;n rất c&oacute; &iacute;ch cho c&aacute;c bạn trẻ, những người muốn khởi nghiệp hay thậm ch&iacute; l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n b&igrave;nh thường. Bởi lẽ nếu bạn muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng, b&iacute; quyết th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; phải học từ những người th&agrave;nh c&ocirc;ng, bạn muốn khởi nghiệp vậy h&atilde;y đọc những c&acirc;u chuyện khởi nghiệp của c&aacute;c doanh nh&acirc;n thế giới hay những lời khuy&ecirc;n xương m&aacute;u của họ. S&aacute;ch về doanh nh&acirc;n l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a dẫn bạn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng v&igrave; vậy tại sao bạn lại bỏ qua ch&uacute;ng.</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tủ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n Bizbooks cung cấp cho bạn tất cả những cuốn s&aacute;ch về doanh nh&acirc;n hay nhất, &yacute; nghĩa nhất</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Nhằm phục vụ tất cả nhu cầu của người đọc, tủ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n Bizbooks đ&atilde; x&acirc;y dựng l&ecirc;n chuy&ecirc;n mục n&agrave;y với mục ti&ecirc;u cung cấp tất cả c&aacute;c cuốn s&aacute;ch về doanh nh&acirc;n hay nhất mọi thời đại d&agrave;nh cho đọc giả của m&igrave;nh. Bao gồm c&aacute;c cuốn s&aacute;ch của nh&agrave; đầu tư thi&ecirc;n t&agrave;i Warren Buffett viết về c&aacute;ch đầu tư v&agrave; l&agrave;m Gi&agrave;u, hay c&acirc;u chuyện khởi nghiệp v&agrave; những lời khuy&ecirc;n về th&agrave;nh c&ocirc;ng của &ocirc;ng chủ Alibaba, v&agrave; nhiều những đầu s&aacute;ch của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nổi tiếng thế giới kh&aacute;c,...</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Mong rằng tuyển tập những cuốn s&aacute;ch về doanh nh&acirc;n của Bizbooks sau đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p những nh&agrave; quản trị, doanh nh&acirc;n, v&agrave; bạn c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức hơn nữa phục vụ cho mục ti&ecirc;u của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></span></span></p> <p><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những lưu &yacute; khi đọc dạng s&aacute;ch n&agrave;y?</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Những c&acirc;u chuyện về người thật việc thật, những kinh nghiệm v&agrave; quan điểm trong s&aacute;ch doanh nh&acirc;n cho thấy tư tưởng, tầm nh&igrave;n, b&agrave;i học th&agrave;nh c&ocirc;ng, thất bại của nhiều doanh nh&acirc;n, nh&agrave; l&atilde;nh đạo tr&ecirc;n thế giới cũng như tại Việt Nam. Ch&uacute;ng đứng tr&ecirc;n g&oacute;c nh&igrave;n của t&aacute;c giả, ch&iacute;nh v&igrave; vậy khi đọc s&aacute;ch kh&ocirc;ng phải bất kỳ quan điểm n&agrave;o cũng sẽ ph&ugrave; hợp với độc giả. Vậy n&ecirc;n, bạn sẽ l&agrave; người cảm nhận, t&igrave;m hiểu v&agrave; thu nạp th&ecirc;m kiến thức biến ch&uacute;ng th&agrave;nh của m&igrave;nh, ph&aacute;t triển v&agrave; &aacute;p dụng ch&uacute;ng một c&aacute;ch linh hoạt v&agrave;o đời sống, thực tiễn. C&oacute; như vậy, nguồn kiến thức n&agrave;y mới c&oacute; thể hỗ trợ bạn, gi&uacute;p bạn đạt được mục ti&ecirc;u của cuộc đời.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><strong>C&aacute;c chuy&ecirc;n mục của tủ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n</strong></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Tủ s&aacute;ch doanh nh&acirc;n bao gồm 2 chuy&ecirc;n mục l&agrave;:</span></span></span></span></p> <ul> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Nh&atilde;n Hiệu (thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n): những c&acirc;u chuyện về c&aacute;ch thức x&acirc;y dựng thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n gia tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Tầm Nh&igrave;n doanh nh&acirc;n: Tuyển tập những cuốn s&aacute;ch hay nhất về tầm nh&igrave;n doanh nh&acirc;n. C&aacute;ch thức tạo dựng một tầm nh&igrave;n chiến lược, hướng đi đ&uacute;ng đắn sẽ l&agrave; động lực cho sự ph&aacute;t triển bền vững của mỗi doanh nghiệp</span></span></span></span></li> </ul>
Hiển thị 1-8 of 8