Tâm lý - kỹ năng sống

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Với kho s&aacute;ch kỹ năng sống của Bizbooks n&agrave;y, bạn sẽ được kh&aacute;m ph&aacute; một kho t&agrave;ng kiến thức với những tinh hoa của cuộc sống gi&uacute;p bạn tự tin hơn, nhanh nhạy hơn v&agrave; trang bị cho m&igrave;nh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống để vững bước tr&ecirc;n con đường ph&aacute;t triển của bản th&acirc;n m&igrave;nh. V&agrave; dưới đ&acirc;y Bizbooks xin ch&acirc;n th&agrave;nh giới thiệu đến độc giả tủ s&aacute;ch t&acirc;m l&yacute; - kỹ năng sống với bản cập nhật mới nhất 2021.</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Giới thiệu về tủ s&aacute;ch kỹ năng sống&nbsp;</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Tủ s&aacute;ch t&acirc;m l&yacute; - kỹ năng sống của Bizbooks giới thiệu đến bạn đọc những đầu s&aacute;ch hay nhất, mới nhất về chủ đề n&agrave;y, gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển những kỹ năng mềm, để bắt nhịp với cuộc sống hiện đại đồng thời giải quyết c&aacute;c t&igrave;nh huống, thử th&aacute;ch trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Những cuốn s&aacute;ch b&ecirc;n trong danh mục s&aacute;ch kỹ năng sống n&agrave;y sẽ cung cấp cho bạn đọc c&aacute;c kiến thức li&ecirc;n quan đến:</span></span></span></p> <ul> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng giao tiếp.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng giải quyết vấn đề.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng đối nh&acirc;n xử thế.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng l&agrave;m chủ cảm x&uacute;c.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng chăm s&oacute;c bản th&acirc;n.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng t&ocirc;n trọng người kh&aacute;c.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng về tư duy s&aacute;ng tạo.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng sống về t&igrave;nh y&ecirc;u thương, vị tha, sẻ chia.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng quyết đo&aacute;n.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng phản biện.</span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Một số đầu s&aacute;ch kỹ năng sống hay nhất mọi thời đại d&agrave;nh được rất nhiều sự quan t&acirc;m của độc giả đều c&oacute; trong tủ s&aacute;ch của Bizbooks v&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể kể đến như: Đắc Nh&acirc;n T&acirc;m, Th&ocirc;i Mi&ecirc;n Bằng Ng&ocirc;n Từ, Rich habits, poor habits, Think and Grow Rich, Rich Habits,....Nếu bạn mong muốn thay đổi bản th&acirc;n, ph&aacute;t triển những kỹ năng mềm th&igrave; nhất định kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ qua tủ s&aacute;ch T&acirc;m L&yacute; - Kỹ năng sống n&agrave;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lợi &iacute;ch của việc đọc s&aacute;ch kỹ năng sống l&agrave; g&igrave;?</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Tại sao mỗi c&aacute; nh&acirc;n ch&uacute;ng ta đều cần trang bị kỹ năng sống? V&agrave; việc đọc s&aacute;ch kỹ năng sống gi&uacute;p &iacute;ch g&igrave;?</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng sống l&agrave; một điều v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng trong cuộc sống hiện đại nếu bạn muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ph&aacute;t triển hơn mỗi ng&agrave;y. Đọc s&aacute;ch kỹ năng sống sẽ đem đến cho bạn những lợi &iacute;ch sau đ&acirc;y:</span></span></span></p> <ul> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Đọc s&aacute;ch về kỹ năng sống gi&uacute;p bạn thay đổi t&iacute;ch cực về h&agrave;nh vi v&agrave; mang đến hiệu quả cao hơn trong cuộc sống cũng như c&ocirc;ng việc.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Đọc s&aacute;ch t&acirc;m l&yacute; kỹ năng sống gi&uacute;p bạn học tập được những th&oacute;i quen sinh hoạt l&agrave;nh mạnh, tr&aacute;nh c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Đọc s&aacute;ch s&aacute;ch kỹ năng sống gi&uacute;p bạn c&oacute; được những phương ph&aacute;p t&iacute;ch cực để giải quyết vấn đề</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Đọc s&aacute;ch s&aacute;ch kỹ năng sống gi&uacute;p bạn c&oacute; được những kỹ năng mềm để nhanh ch&oacute;ng h&ograve;a nhập với m&ocirc;i trường xung quanh</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Đọc s&aacute;ch s&aacute;ch kỹ năng sống gi&uacute;p bạn ho&agrave;n thiện hơn v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn trong cuộc sống.</span></span></span></li> </ul> <h2 style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#2980b9"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những đối tượng n&agrave;o n&ecirc;n đọc s&aacute;ch kỹ năng sống</strong></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng sống đối với mỗi ch&uacute;ng ta đều rất quan trọng v&agrave; bất kỳ ai cũng cần phải học tập v&agrave; r&egrave;n luyện l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, d&ugrave; bạn l&agrave; ai th&igrave; cũng n&ecirc;n t&igrave;m hiểu v&agrave; đọc những cuốn s&aacute;ch bổ &iacute;ch n&agrave;y, ch&uacute;ng sẽ gi&uacute;p bạn dần dần h&igrave;nh th&agrave;nh được th&oacute;i quen t&iacute;ch cực, loại bỏ những th&oacute;i quen ti&ecirc;u cực để c&oacute; thể tự m&igrave;nh ph&aacute;t triển v&agrave; vươn đến những mục ti&ecirc;u m&agrave; bản th&acirc;n đ&atilde; đề ra.</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chi tiết c&aacute;c chuy&ecirc;n mục trong tủ s&aacute;ch T&acirc;m l&yacute; - Kỹ năng sống của Bizbooks</strong></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Tủ s&aacute;ch kỹ năng sống của Bizbooks bao gồm 4 chuy&ecirc;n mục gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển kỹ năng sống một c&aacute;ch to&agrave;n diện:</span></span></span></p> <ul> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">T&acirc;m L&yacute;: Hệ thống những cuốn s&aacute;ch về t&acirc;m l&yacute;, t&acirc;m l&yacute; phụ nữ, t&acirc;m l&yacute; t&igrave;nh y&ecirc;u, t&acirc;m l&yacute; c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống gi&uacute;p bạn hiểu th&ecirc;m về mọi vấn đề xung quanh m&igrave;nh v&agrave; ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n mỗi ng&agrave;y.&nbsp;</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp l&agrave; một trong những yếu tố tạo n&ecirc;n sự th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&oacute; được những mối quan hệ tốt gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển hơn. V&agrave; những kỹ năng giao tiếp sẽ gi&uacute;p bạn tự tin hơn trong mọi cuộc đối thoại</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Nghệ thuật sống: Chuy&ecirc;n mục nghệ thuật sống sẽ đem đến cho bạn những cuốn s&aacute;ch hay gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện những kỹ năng sống v&agrave; ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n mỗi ng&agrave;y.</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Kỹ năng c&ocirc;ng việc: Nếu bạn muốn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng việc v&agrave; tiến tới th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; hay t&igrave;m đến những cuốn s&aacute;ch trong chuy&ecirc;n mục n&agrave;y nh&eacute;.&nbsp;</span></span></span></li> </ul> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Hy vọng tủ s&aacute;ch kỹ năng sống tr&ecirc;n đ&acirc;y sẽ đem đến cho bạn những kiến thức hữu &iacute;ch gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển bản th&acirc;n hơn mỗi ng&agrave;y</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Hiển thị 1-12 of 104