Doanh nghiệp

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Kinh doanh vốn l&agrave; một chiến trường đầy khốc liệt v&agrave; những doanh nghiệp c&ograve;n sống s&oacute;t, tồn tại, ph&aacute;t triển ch&iacute;nh l&agrave; những chiến binh xuất sắc, những doanh nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng. V&agrave; tủ s&aacute;ch về doanh nghiệp, l&atilde;nh đạo, quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp, quản trị t&agrave;i ch&iacute;nh,...sẽ t&ocirc;i luyện bạn trở th&agrave;nh một chiến binh mạnh mẽ nhất tr&ecirc;n mọi chiến trường kinh doanh.</span></span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tại sao phải đọc s&aacute;ch doanh nghiệp?</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Để x&acirc;y dựng sự nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng, trải nghiệm của bản th&acirc;n th&ocirc;i l&agrave; chưa đủ. Những c&acirc;u chuyện c&oacute; thật của c&aacute;c doanh nghiệp, lối tư duy mới v&agrave; c&aacute;ch ứng xử của c&aacute;c doanh nh&acirc;n tr&ecirc;n thế giới sẽ gi&uacute;p bạn tiến nhanh hơn tr&ecirc;n con đường sự nghiệp của m&igrave;nh. Tất cả những ai muốn trở th&agrave;nh nh&agrave; quản trị đều n&ecirc;n đọc những cuốn s&aacute;ch doanh nghiệp.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Những cuốn s&aacute;ch n&agrave;y được viết ra bởi những doanh nh&acirc;n nổi tiếng. Họ đ&atilde; trải qua kh&ocirc;ng &iacute;t những lần thất bại để c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Tất cả những tinh hoa kiến thức li&ecirc;n quan đến doanh nghiệp đều được g&oacute;i gọn trong những cuốn s&aacute;ch n&agrave;y.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Những kiến thức được cung cấp từ những cuốn s&aacute;ch doanh nghiệp n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; &iacute;ch cho c&aacute;c nh&agrave; quản trị m&agrave; n&oacute; c&ograve;n rất c&oacute; &iacute;ch cho c&aacute;c bạn trẻ, những người muốn khởi nghiệp hay thậm ch&iacute; l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n b&igrave;nh thường, c&oacute; được những kiến thức, kinh nghiệm dựa tr&ecirc;n ch&iacute;nh thực tiễn, trải nghiệm v&agrave; g&oacute;c nh&igrave;n của t&aacute;c giả. Tủ s&aacute;ch doanh nghiệp của Bizbooks.vn l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a dẫn bạn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng v&igrave; vậy tại sao bạn lại bỏ qua ch&uacute;ng.</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tủ s&aacute;ch doanh nghiệp của Bizbooks cung cấp cho bạn tất cả những cuốn s&aacute;ch về doanh nghiệp hay nhất, &yacute; nghĩa nhất</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Nhằm phục vụ tất cả nhu cầu của người đọc, tủ s&aacute;ch doanh nghiệp Bizbooks đ&atilde; x&acirc;y dựng l&ecirc;n chuy&ecirc;n mục n&agrave;y với mục ti&ecirc;u cung cấp tất cả c&aacute;c cuốn s&aacute;ch về doanh nghiệp hay nhất mọi thời đại d&agrave;nh cho độc giả của m&igrave;nh. Bao gồm c&aacute;c cuốn s&aacute;ch của nh&agrave; đầu tư thi&ecirc;n t&agrave;i trong chương tr&igrave;nh Shark Tank , viết về c&aacute;ch đầu tư v&agrave; l&agrave;m gi&agrave;u, hay c&acirc;u chuyện khởi nghiệp v&agrave; những th&oacute;i quen của người th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những chuy&ecirc;n mục trong tủ s&aacute;ch doanh nghiệp đem đến cho bạn lợi &iacute;ch g&igrave;?</strong></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Trong tủ s&aacute;ch doanh nghiệp của Bizbooks c&oacute; h&agrave;ng trăm cuốn s&aacute;ch với những đề t&agrave;i kh&aacute;c nhau kh&aacute;c th&aacute;c v&agrave;o từng vấn đề cụ thể m&agrave; bất kỳ doanh nghiệp n&agrave;o đang kinh doanh tr&ecirc;n thị trường cũng đ&atilde; v&agrave; đang đối mặt với ch&uacute;ng. Cụ thể những chuy&ecirc;n mục đ&oacute; được Bizbooks ph&acirc;n chia như sau:</span></span></span></p> <ul> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Khởi nghiệp</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Marketing - B&aacute;n h&agrave;ng</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Quản trị l&atilde;nh đạo</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Quy tr&igrave;nh - c&ocirc;ng nghệ</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">B&agrave;i học doanh nghiệp</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Văn h&oacute;a doanh nghiệp</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">T&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Quản trị nh&acirc;n sự</span></span></span></li> <li style="list-style-type:disc"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Quản trị thương hiệu</span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Trong mỗi chuy&ecirc;n mục n&agrave;y lại c&oacute; rất rất nhiều đầu s&aacute;ch khai th&aacute;c s&acirc;u v&agrave;o từng chủ đề gi&uacute;p bạn c&oacute; th&ecirc;m kiến thức, b&iacute; quyết hay để &aacute;p dụng ch&uacute;ng v&agrave;o thực tiễn kinh doanh, gi&uacute;p doanh nghiệp gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh quả tốt đẹp.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Mong rằng tuyển tập những cuốn s&aacute;ch doanh nghiệp của Bizbooks&nbsp;sau đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p những nh&agrave; quản trị, doanh nh&acirc;n, v&agrave; c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; ước mơ khởi nghiệp c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức hơn nữa phục vụ cho mục ti&ecirc;u của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p>
Hiển thị 1-12 of 79